Students workshop
© 2015, Mark Rothko Art Center, Daugavpils/Latvia
Courtesy of art society Raumordnung NPO, Krefeld/Germany